nieuwsactiviteitenover saltabelmeewerkencontact
Saltabel sprinkhanengegevens op GBIF - 10/10/2013 - 08:33

Je vraagt je af wat er met de historische sprinkhaangegevens, het resultaat van vele uren vrijwillig veldwerk en invoerweekends in collecties, en met gegevens uit het pré-waarnemingen.be tijdperk nog gebeurt na de publicatie van de voorlopige atlas? En vooral: hoe je ze kan raadplegen om te zien welke sprinkhanen in een gebied voorkomen? Dat wordt vanaf nu voor iedereen mogelijk door de publicatie van de oude Saltabel gegevens op GBIF (Global Biodiversity Information Facility). GBIF is een internationale open data infrastructuur voor biodiversiteitsgegevens die hoofdzakelijk door overheden gefinancierd wordt. Ze laat toe dat iedereen gegevens kan bevragen en gebruiken in een gemeenschappelijk formaat. Hierdoor worden deze gegevens kwalitatief opgeslagen en ontsloten en beschikbaar gemaakt voor onderzoek, natuurbescherming, beheer en beleid. Door de publicatie op GBIF wordt het binnenkort hopelijk ook mogelijk de oudere Saltabel gegevens te bekijken op de interactieve verspreidingskaartjes in waarnemingen.be. Gewoon de knop show GBIF aanklikken rechts van de kaart.

Verslag Zadelsprinkhanenweekend van 30/8 tot 1/9 - 02/09/2013 - 19:14

Een inventarisatie van de historische vindplaatsen toonde aan dat de zadelsprinkhaan enkel nog voorkomt in enkele heidereservaten: de Mechelse Heide, de Kikbeekbron, de Opglabekerzavel en het Heiderbos. Op de overige plaatsen waar de soort vroeger werden aangetroffen, was geen geschikt habitat meer aanwezig, meestal omdat de heide te zeer was verbost. Hier en daar werd de heide ondertussen wel terug vrijgemaakt, maar deze maatregelen kwamen op een aantal vindplaatsen helaas te laat.

Verslag excursie Zwin 4/8/2013 - 06/08/2013 - 05:11

Met vier enthousiastelingen doorkruisten we een deel van het Zwin en vonden alle te verwachten soorten. Aan de rand van de Kleyne Vlakte, een droog grasland, vonden we Zuidelijk Spitskopjes, Greppelsprinkhanen en Krassers.  In Tobroek (een deel van de Zwinbosjes) bemerkten we daarnaast nog 11 soorten: Boomsprinkhaan, Struiksprinkhaan, Duinsabelsprinkhaan, Grote groene sabelsprinkhaan, Ratelaar, Knopsprietje, Bruine Sprinkhaan, Gewoon Spitskopje, Blauwvleugelsprinkhaan, Zanddoorntje en Zeggendoorntje. In de namiddag gingen we nog eens de Zwinvlakte in en vonden aan de rand van het Park een Struiksprinkhaan en vooraan in de vlakte Grote Groene Sabelsprinkhaan en Kustsprinkhanen. Daarnaast hadden we ook oog voor de overige flora en fauna van het gebied.

Verslag excursie Zwarte Beek 20/7/2013 - 26/07/2013 - 14:22

De Vallei van de Zwarte Beek is niet enkel het grootste Natuurpunt reservaat, het is ook een heel divers gebied qua biotopen. Dat vertaalt zich in een grote rijkdom aan sprinkhaansoorten. In de natte hooilanden zagen we Moerassprinkhaan, op vochtige plaatsen veel Wekkertjes en op de droge duinen en graslanden waren nog heel wat Veldkrekels aan het zingen. In droge bosranden weerklonk overal de zang van Boskrekel. We zochten zeer gericht naar Schavertje in de ‘Witte Bergen’ maar vonden er enkel grote aantallen Knopsprietje en veel Heivlinder. In de natte heide zong het Negertje en nabij de Steinswijer was het boeiend om drie minder algemen waterjuffers samen aan te treffen, zowel Tangpantserjuffer, Tengere pantserjuffer als Zwervende pantserjuffer.

Verslag excursie Kasteel van Horst 13/7/2013 - 26/07/2013 - 14:18

Zoals verwacht hebben we de Zompsprinkhaan kunnen aantreffen. Verder was de algemeenste soort op dat perceel Greppelsprinkhaan, zoals dat tegenwoordig in heel de regio het geval is. Ook op een recente omvorming van bos naar heischraal grasland zaten al een hoop Greppelsprinkhanen. Verder agen we ook de Kleine ijsvogelvlinder.

Verslag excursie de Gaume 18/5/2013 - 20/05/2013 - 09:45

De doorntjes waar we naar op zoek gingen (Tetrix ceperoi & Tetrix bolivari) vonden we helaas niet. Wel zagen we Zeggendoorntje (Tetrix subulata) en Gewoon doorntje (Tetrix undulata). Verder hoorden we een Veldkrekel (Gryllus campestris) en vonden we larven van Bramensprinkhaan (Pholidoptera griseoaptera), Grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima) en Chorthippus species. Daarnaast hadden we ook aandacht voor ondermeer langpootmuggen, donderbeestjes, bijen en schietmotten (waaronder Oligostomis reticulata: nieuw voor de provincie Luxemburg.