SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Gouden sprinkhaan - Chrysochraon dispar

Visuele waarnemingen bieden gemakkelijk uitsluitsel over de determinatie. De wijfjes zijn meestal lichtbruin gekleurd met een gouden schijn, maar af en toe komen ook paarse dieren voor. De mannetjes zijn daarentegen steeds metaalgroen. Soms worden langvleugelige dieren aangetroffen. De soort werd pas na de tweede wereldoorlog in ons land ontdekt.

Habitat

De Gouden sprinkhaan leeft vooral in vochtige tot matig vochtige terreinen, met halfopen en halfhoge vegetatie op matig voedselarme tot voedselarme bodems. Het betreft zowel kaalslagen, hooilanden, wegbermen, hoogveen, veenmoerassen en ruderale vegetatie. De soort wordt echter ook op droge en warme biotopen aangetroffen zoals kalkgraslanden waar ze vooral de koelere plekken opzoekt met een hoge en dichte vegetatie. Wanneer de vegetatie gemaaid wordt en weinig structuur heeft komt de soort enkel in de perceelsranden of grachtkanten voor.   

Verspreiding

Ten zuiden van Samber en Maas is de soort algemeen. Ten noorden ervan is de verspreiding meer verbrokkeld, met een concentratie in de noordelijke helft van Oost- en West-Vlaanderen en in Limburg.