SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Knopsprietje - Myrmeleotettix maculatus

Het Knopsprietje is een goede kolonisator van nieuwe biotopen. Vooral op kaalslagen is het Knopsprietje samen met de Bruine sprinkhaan de eerste bewoner.

Habitat

Het Knopsprietje bewoont zeer droge plaatsen met lage, open vegetatie: duinen, heide, schraal grasland, kaalslagen en steengroeven. De hoogste dichtheden zijn te vinden op met mossen, korstmossen en buntgras begroeide zandgronden. Ook op open plekken tussen de heide en op kaalslagen zeer algemeen. Op kalkgraslanden schaarser. Alhoewel het een soort van droge plaatsen is, wordt ze ook aangetroffen aan de rand van veenmoerassen, waar die overgaan in drogere vegetatie.

Verspreiding

Algemeen in de kustduinen, de Kempen en de Ardennen. Elders lokaal, dikwijls op geïsoleerde plaatsen met geschikte bodem en vegetatie. Grotendeels ontbrekend in de Leemstreek, daar enkel op enkele zandontsluitingen.