SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Veldkrekel - Gryllus campestris

De soort kan niet verward worden met andere sprinkhanen. Doordat de soort volwassen is en striduleert van mei tot begin juli, wordt ze nogal eens over het hoofd gezien tijdens inventarisaties in het sprinkhanenhoogseizoen. Op dat ogenblik zijn enkel kleine larven te vinden. De zang is een rollend helder geluid dat behoorlijk ver draagt, met name als meerdere mannetjes tegelijk striduleren. Mannetjes zingen bij een holletje waarin ze zich terugtrekken bij gevaar.   

Habitat

Veldkrekels leven doorgaans in kleine populaties in warme en droge biotopen op zandige bodems, zoals schrale graslanden, wegbermen, heideterreinen, kapvlakten en schrale onkruidakkertjes. Bij verstoring trekken ze zich terug in een holletje.   

 

Verspreiding

De soort is vooral te vinden in de Kempen. In de rest van het land is de soort zeldzamer en vaak betreft het dan relictpopulaties.