SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Gewoon spitskopje - Conocephalus dorsalis

De soort kan best worden opgespoord door handvangsten in het geschikte biotoop. Het geluid is nogal stil en onopvallend en alleen van op een paar meter afstand te horen. Verwarring is mogelijk met C. discolor met een iets hardere zang, die vaak in gelijkaardige biotopen voorkomt, waardoor controle in de hand aangewezen is. Met behulp van een bat-detector goed op te sporen.

Habitat

Het Gewoon spitskopje leeft in allerlei vochtige biotopen met een hoge, dichte begroeiing van russen, zeggen, grassen en ruigtekruiden. De meest typische vindplaatsen zijn verruigde natte graslanden, pitrusweiden, perceelsranden van natte graslanden, grachtkanten en beekoevers. In dichte rietvegetaties komt de soort nauwelijks voor. Dankzij de hoge luchtvochtigheid kan de soort ook in het droge helmduin aan de kust aangetroffen worden.

Verspreiding

Vrij algemeen ten noorden van Samber en Maas, doch meestal in kleine populaties. Ten zuiden van Samber en Maas beperkt tot enkele valleien, maar opnieuw algemener in Lotharingen.