SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Zuidelijk spitskopje - Conocephalus fuscus

Vermits verwarring mogelijk is met C.dorsalis (én zeker met de langvleugelige vorm ervan) is het aangewezen de soort in de hand te determineren of mits een goede visuele observatie. Het geluid is iets harder dan van C. dorsalis en daardoor is de soort iets gemakkelijker auditief op te sporen.

Habitat

Het zuidelijk spitskopje komt voor in droge tot natte, open terreinen waar ruigten aanwezig zijn.  Aan de kust in moerassen en ruige, niet verstoorde duinen, in het binnenland vooral in greppels, ongemaaide graslanden en moerassen. Erg typisch is het voorkomen op niet gemaaide randen van hooilanden en wegbermen.

 

Verspreiding

Algemeen in gans België. Eind jaren 80 was C. fuscus enkel bekend van de Westhoekduinen (De Panne) en het uiterste zuiden van België, de soort is sindsdien echter fors uitgebreid.